Rekrutacja

Rekrutacja

REKRUTACJA

Przyjmowanie zgłoszeń do projektu odbywać się będzie do czasu skompletowania pełnych list uczestników w ramach poszczególnych subregionów.

Dokumenty wymagane od Kandydatów/Kandydatek w procesie rekrutacji (komplet dokumentów rekrutacyjnych):

 1. Formularz zgłoszeniowy,
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu,
 3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania,
 4. Regulamin rekrutacji.

Komplet wyżej wymienionych wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, dostarcz w oryginale do najbliższego Punktu Rekrutacyjnego lub prześlij pocztą tradycyjną (możliwość przesłania zgłoszeń za pośrednictwem e-maila na adres akademia@rcon.com.pl z późniejszym dosłaniem oryginałów – najpóźniej do 5 dni roboczych).

Za datę zgłoszenia do Projektu uznawana jest data dostarczenia oryginałów do Punktu Rekrutacyjnego osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub e-maila (z późniejszym dosłaniem oryginałów).

W przypadku wystąpienia wątpliwości kandydat jest zobowiązany do przedstawienia innych informacji, o ile będą niezbędne do wyjaśnienia wątpliwości.

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji zostały przedstawione w Regulaminie projektu.


Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną poinformowane o tym fakcie przez Asystent Koordynatora drogą telefoniczną, mailową lub listowną zgodnie z preferencją wykazaną w formularzu zgłoszeniowym.

Po potwierdzeniu gotowości uczestnictwa w Projekcie – wskazany zostanie ostateczny termin podpisania umowy uczestnictwa w projekcie.
Dokumentem wymaganym od osób zakwalifikowanych do Projektu, mającym na celu potwierdzenie przynależności do grupy docelowej jest:

 1. Oświadczenie o zatrudnieniu,
 2. W odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię o stanie zdrowia. Uczestnik złoży kopię ww. dokumentu przedstawiając jego oryginał do wglądu Zespołowi Projektowemu.

Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w Projekcie jest:

 • wypełnienie Formularza zgłoszeniowego Kandydata do Projektu,
 • zaakceptowanie niniejszego Regulaminu rekrutacji w Projekcie,
 • złożenie Oświadczenia osoby aplikującej o udział w projekcie,
 • dostarczenie dokumentów zgodnie z pkt. 3 Regulaminu,
 • podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie.

W ramach rekrutacji Uczestnicy/czki otrzymywać będą dodatkowe punkty za przynależność do grupy docelowej najgorzej radzącej sobie na rynku pracy:

 1. osoby o niskich kwalifikacjach + 2 pkt
 2. osoby z niepełnosprawnością + 1 pkt
 3. osoby powyżej 50 roku życia + 1 pkt

Uwaga! Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu oferowanym w ramach projektu!

PUNKTY REKRUTACYJNE

Subregion Centralny

ul. Armii Krajowej 81/3,

41-506 Chorzów

Czynne w środki i czwartki od 10:00 – 18:00

Pozostałe dni od 8:00 – 16:00

Subregion Południowy

ul. ks. Prałata Stanisława Słonki 7

34-300 Żywiec

Czynne od 10:00 – 18:00

Pozostałe dni od 8:00 – 16:00

Subregion Północny

ul. Marii Kuncewiczowej 2,

42-207 Częstochowa

Czynne w poniedziałki i wtorki od 10:00 – 18:00

Pozostałe dni od 8:00 – 16:00

Subregion Zachodni

ul. Armii Krajowej 25,

44-330 Jastrzębie Zdrój

Czynne we wtorki i czwartki od 10:00 – 18:00

Pozostałe dni od 8:00 – 16:00

BIURO PROJEKTU

ul. Armii Krajowej 81/3

41-506 Chorzów


tel. 531 238 712 lub 570 506 561

akademia@rcon.com.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY