Dla kogo?

szkolenie komputerowe jezykowe śląsk

Szkolenia językowe

Szkolenia językowe Śląsk

Szkolenia komputerowe

Szkolenie komputerowe śląsk

Rekrutacja

rekrutacja do projektu

Harmonogram

harmonogram zajęć

Dokumenty do pobrania

dokumentacja do pobrania

Udział w szkoleniach jest bezpłatny!
Obecnie nasze szkolenia prowadzone są w trybie online

POZNAJMY SIĘ!

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji i kompetencji w zakresie umiejętności ICT i języków obcych u min. 1 640 pracujących osób dorosłych z obszaru woj. śląskiego, uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należących do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m.in.: osób o niskich kwalifikacjach i osób powyżej 50 roku życia, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym, w okresie: 01.01.2020-31.12.2022.

Cel zostanie zrealizowany przez przeprowadzenie w ramach projektu szkoleń i kursów ICT i językowych kończących się przeprowadzeniem formalnej oceny i certyfikacji umiejętności/kwalifikacji i udokumentowaniem nabytych kompetencji osiągniętych przez uczestników wsparcia. Projekt realizowany jest na terenie woj. śląskiego.

Projekt realizowany będzie w okresie od

1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2022.

Całkowita wartość projektu wynosi 5 839 005,54 zł.
Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 4 963 154,71 zł.

Projekt realizowany jest przez:
RECON CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Projekt realizowany jest w ramach:

Działania 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych
Podziałania 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Społeczny)

0
2720

Uczestników

0
102220

Godzin Szkoleń

0
11

Tematów

0
3

Lata Wparcia

FORMULARZ KONTAKTOWY

BIURO PROJEKTU

ul. Armii Krajowej 81/3

41-506 Chorzów


tel. 531 238 712 lub 570 506 561

akademia@rcon.com.pl

EFS_kolor_poziom_rgb