Dla kogo?

Dla kogo?

DLA KOGO?

Projekt “Naprzeciw oczekiwaniom – akademia kompetencji językowych i komputerowych” realizowany przez RECON CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej Działania 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych Podziałania 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Wsparcie w ramach projektu adresowane jest do osób dorosłych (powyżej 18 roku życia), pracujących, które zamieszkują lub pracują na terenie województwa śląskiego i są zainteresowane z własnej inicjatywy nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji z zakresu języków obcych oraz umiejętności ICT. Punkty premiujące podczas rekrutacji będą przyznawane osobom należącym do między innymi jednej z grup: osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami, osoby powyżej 50 roku życia.

Kim jest osoba pracująca?

 Jest osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo osobą świadczącą usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, co do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło.

Kto nie może wziąć udziału w projekcie?

  • Właściciele przedsiębiorstw pełniący funkcje kierownicze,
  • wspólnicy (w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe),
  • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.