FAQ

Najczęstsze pytania (FAQ) i odpowiedzi dotyczące darmowych szkoleń na Śląsku

Kto może uczestniczyć w projekcie?

Uczestnikiem/czką projektu może być osoba, która ukończyła 18 lat i więcej, pracująca, mieszkająca lub pracująca na Śląsku. Rodzaj umowy zawartej z pracodawcą nie ma znaczenia.
Wykluczone są osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Czy osoby spoza woj. śląskiego mogą wziąć udział w projekcie?

Tak, jeśli osoba jest zatrudniona na terenie województwa śląskiego.

Czy osoba pracująca poza woj. śląskim może wziąć udział w projekcie?

Tak, jeśli miejsce zamieszkania tej osoby to województwo śląskie.

Czy osoba z wyższym wykształceniem może wziąć udział w projekcie?

Tak. Jednak pierwszeństwo w projekcie będą miały osoby z grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in.: osoby o niskich kwalifikacjach z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Czy szkolenia naprawdę są bezpłatne?

Szkolenia są w 100% DARMOWE, dofinansowane ze środków unijnych. Warunkiem jest utrzymanie 80% obecności na szkoleniu.

Czy osoba poniżej 50 roku życia może wziąć udział w projekcie?

Tak. Jednak pierwszeństwo w projekcie będą miały osoby z grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in.: osoby powyżej 50 roku życia z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Czy osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą również uczestniczyć osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim. Jednak nie mogą wziąć udziału osoby przebywające na urlopie wychowawczym.

Co oznaczają punkty premiujące w projekcie?

Punkty premiujące są przyznawane podczas rekrutacji do projektu oraz kwalifikowaniu uczestnika/uczestniczki do wybranego szkolenia. Podczas rekrutacji punktu premiujące przyznawane są osobom należącym do między innymi jednej z grup: osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami, osoby powyżej 50 roku życia.

W jakim trybie prowadzone są szkolenia?

Obecnie szkolenia prowadzone są w trybie online – za pomocą platformy Zoom. Szkolenie „Projektowanie komputerowe z wykorzystaniem AutoCad” jest szkoleniem, które realizowane będzie w trybie stacjonarnym. Szkolenia odbywają się głównie w godzinach popołudniowych w dni robocze oraz w weekendy w godzinach porannych i popołudniowych.

W ilu szkoleniach można wziąć udział w ramach projektu?

W ramach projektu można wziąć udział w nieograniczonej liczbie szkoleń, na różnych poziomach zaawansowania!

Czy szkolenie można realizować na wielu poziomach?

Każde szkolenie z zakresu IT można zrealizować na trzech poziomach zaawansowania: podstawowym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym. Szkolenia językowe realizujemy na poziomach od A1 – C1. Tylko zdany egzamin ze szkolenia umożliwia wzięcie udziału w szkoleniu z tego samego zakresu na kolejnym, wyższym poziomie.

Czy w ramach szkolenia zapewnione są materiały szkoleniowe?

Tak, w ramach szkoleń zapewnione są materiały szkoleniowe, przygotowywane przez trenerów. Ponadto każdy uczestnik otrzymuje podręcznik adekwatny do zakresu szkolenia, w którym uczestniczył.
Kursanci szkoleń językowych otrzymują zarówno podręczniki jak i ćwiczenia.
Książki są w 100% darmowe.

Czy po zakończeniu szkolenia można otrzymać certyfikat?

Tak, warunkiem otrzymania certyfikatu jest zaliczenie egzaminu. Każdy uczestnik szkolenia dodatkowo otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.

Czy do wzięcia udziału w szkoleniu wymagane jest posiadanie odpowiedniego oprogramowania?

Wymagania sprzętowe są zamieszczone pod opisem poszczególnych szkoleń na stronie www projektu. Uczestnicy szkoleń pracują na darmowych wersjach testowych programów (Photoshop, Corel). Kursanci szkoleń z zakresu ECDL muszą posiadać Pakiet Office.

Kto nie może wziąć udziału w projekcie?

Uczestnikiem/ Uczestniczką projektu nie może zostać:

– właściciel/właścicielka przedsiębiorstwa, pełniący/a funkcje kierownicze,

– wspólnik/wspólniczka przedsiębiorstwa, pełniący/a funkcje kierownicze (w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącym z niego korzyści finansowe),

– osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą,

– pracownik/pracownica zakładu pracy powiązanego osobowo, organizacyjnie lub kapitałowo z Beneficjentem projektu

– osoba odbywająca karę pozbawienia wolności.

Czy mogę wziąć udział w projekcie jeśli jestem zatrudniony i jednocześnie posiadam działalność gospodarczą?

Nie, warunkiem jest ewentualne zawieszenie prowadzenia działalności
na czas trwania szkolenia.